Đảng ủy xã Lương Ngoại tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy

Ngày 27/10/2023 00:00:00

Đảng ủy xã Lương Ngoại tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của tỉnh ủy, huyện ủy.z4823177271622_755e93198546330a046d60f625968841.jpgz4823177266061_1c7e5d0c4fb19c992e7ea348db85c5d9.jpg

Sáng ngày 24/10/2023 tại Hội trường xã Lương Ngoại, Đảng bộ xã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của tỉnh ủy, huyện ủy cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Thượng Xuân – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, Đồng chí Bùi Minh Quyển – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – chủ trì hội nghị; đồng chí Trương Ngọc Hoàng phó bí thư, chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và hết đảng viên trong toàn đảng bộ. Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy đã truyền đạt nội dung 08 chuyên đề. Bao gồm: Đ/c Trương Ngọc Hoàng - Quát triệt, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị. Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ chính trị.z4823177285508_73bbe9e91c31b5f88e510786ce4226a7.jpgz4823177274707_ca19d4c773ca8b83d45af7794a35fa77.jpg

Đ/c Trương Văn Đức - Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy Bá Thước; Chỉ thị số 20-CT/HU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Bộ chính trị ; Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 09/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đ/c Bùi Minh Quyển- Quán triệt, triển khai Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban bí thư; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ chính trị và triển khai Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Đ/c Trương Văn Hoàng - Quát triệt, triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban bí thư;

Đ/c Trương Văn Nam - Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban bí thư; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư.

Đ/c Cao Xuân Hùng - Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban bí thư;

Phát biểu bế mạc hội nghị Đ/c Cao Thượng Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh lại các nội dung các chỉ thị, kết luận mà các đồng chí đã triển khai ở trên. Đồng thời đề nghị toàn thể các đ/c trong Ban chấp hành đảng bộ và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ sau khi học tập tiếp thu tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu triển khai rộng rãi đến toàn thể nhân dân năm rõ để triển khai thực hiện.z4823177261335_32ecf5a6a27d7145a0965ea70451a76c.jpg

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của tỉnh ủy, huyện ủy nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng ủy xã Lương Ngoại tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy

Đăng lúc: 27/10/2023 00:00:00 (GMT+7)

Đảng ủy xã Lương Ngoại tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của tỉnh ủy, huyện ủy.z4823177271622_755e93198546330a046d60f625968841.jpgz4823177266061_1c7e5d0c4fb19c992e7ea348db85c5d9.jpg

Sáng ngày 24/10/2023 tại Hội trường xã Lương Ngoại, Đảng bộ xã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của tỉnh ủy, huyện ủy cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tham dự hội nghị có đồng chí Cao Thượng Xuân – Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã, Đồng chí Bùi Minh Quyển – Phó bí thư thường trực Đảng ủy – chủ trì hội nghị; đồng chí Trương Ngọc Hoàng phó bí thư, chủ tịch UBND xã, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và hết đảng viên trong toàn đảng bộ. Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy đã truyền đạt nội dung 08 chuyên đề. Bao gồm: Đ/c Trương Ngọc Hoàng - Quát triệt, triển khai Kết luận số 57-KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị. Kết luận số 49-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ chính trị.z4823177285508_73bbe9e91c31b5f88e510786ce4226a7.jpgz4823177274707_ca19d4c773ca8b83d45af7794a35fa77.jpg

Đ/c Trương Văn Đức - Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban thường vụ Huyện ủy Bá Thước; Chỉ thị số 20-CT/HU, ngày 16/5/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/8/2023 của Bộ chính trị ; Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 09/9/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Đ/c Bùi Minh Quyển- Quán triệt, triển khai Quy định số 110-QĐ/TW, ngày 06/7/2023 của Ban bí thư; Quy định số 117-QĐ/TW ngày 18/8/2023 của Bộ chính trị và triển khai Kết luận số 50-KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị; Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 16/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Đ/c Trương Văn Hoàng - Quát triệt, triển khai Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban bí thư;

Đ/c Trương Văn Nam - Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban bí thư; Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 của Ban Bí thư; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư.

Đ/c Cao Xuân Hùng - Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban bí thư;

Phát biểu bế mạc hội nghị Đ/c Cao Thượng Xuân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã nhấn mạnh lại các nội dung các chỉ thị, kết luận mà các đồng chí đã triển khai ở trên. Đồng thời đề nghị toàn thể các đ/c trong Ban chấp hành đảng bộ và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ sau khi học tập tiếp thu tại hội nghị, tiếp tục nghiên cứu triển khai rộng rãi đến toàn thể nhân dân năm rõ để triển khai thực hiện.z4823177261335_32ecf5a6a27d7145a0965ea70451a76c.jpg

Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ chính trị, Ban bí thư trung ương Đảng khóa XIII và các chỉ thị của tỉnh ủy, huyện ủy nhằm cụ thể hóa và đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.