Đảng ủy xã Lương Ngoại tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy

Ngày 27/10/2023 00:00:00